Aanmelding

Bent u op zoek naar een kleinschalige, goede en christelijke basisschool? Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek om onder schooltijd de sfeer te proeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie: directie@gbsfontanus.nl

Ouderverklaring
Onze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze school. Die identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze school rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat team, directie en ouders onze identiteit gezamenlijk vormgeven. We vragen hun dus een bewuste keuze te maken voor die identiteit, niet alleen in de schoolomgeving, maar ook in het dagelijks leven. Van personeel vragen wij hierbij om de identiteitsverklaring voor personeel te ondertekenen, passend bij de identiteit van Bijbelgetrouw onderwijs. Van ouders vragen wij een ouderverklaring te ondertekenen, waarin onder andere staat dat ouders bewust kiezen voor Bijbelgetrouw onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis.

Zorgplicht
GBS Fontanus maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband van reguliere scholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. In de Wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld en of ze verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet gebeuren minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt.

Met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.