Zorg en begeleiding

Passend onderwijs
De Wet passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Passend Onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Centraal staat hierbij de vraag op welke school een kind de beste kansen heeft. Het onderwijsprogramma moet voor ieder kind uitdagend zijn, aansluiten bij hun mogelijkheden en hen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt. Wij hebben ons hier op voorbereid in samenwerking met andere scholen en hebben ons (o.a. samen met andere CorDeo scholen) aangesloten bij Zeeluwe (www.zeeluwe.nl); Samen werken aan goede zorgvoorziening voor de leerling.

Inclusief onderwijs
In de uitwerking van Passend Onderwijs spreken we op GBS Fontanus graag over ‘inclusief onderwijs’.
Inclusie gaat over insluiten in plaats van uitsluiten of mensen apart zetten. Inclusief onderwijs gaat over het accepteren en normaliseren van verschillen. Het is onze droom dat alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen en dat de school zich aanpast aan de leerling en zijn mogelijkheden. Niet alleen in het gebouw, maar ook in de manier van werken.

Dat betekent dat het onze uitdaging is om om te gaan met de grote verschillen die er tussen mensen zijn. Het samen vormen van een inclusieve gemeenschap kan ongemak geven, maar levert vaak ook kansen op. Kansen om als onderwijsgevenden en leerlingen te leren in nederigheid, zorg, uniciteit en geduld. Kortom: een kans om heel praktisch handen en voeten te geven aan onze opdracht als volgeling van Jezus en zo recht te doen aan onze leerlingen. We kijken niet naar wat een kind wel of niet kan, maar wat hij of zij nodig heeft en wat het kind te bieden heeft.

Kinderen met ‘bijzondere behoeften’ zijn erbij gebaat dat ze opgroeien in een eenduidige, op elkaar afgestemde omgeving. We zoeken daarom actief de samenwerking met ouders en andere betrokken partijen in het leven van onze leerlingen (bijv. logopedisten, GGD, fysiotherapeuten en welzijnswerkers).

Bij leerlingen die meer zorg en begeleiding nodig hebben, wordt herhaaldelijk de afweging gemaakt wat de beste plek voor hen is. Er wordt gekeken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn en hoe daar het beste aan tegemoet kan worden gekomen. In beginsel zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun beperkingen. Daarbij blijft sociale veiligheid voor ieder individu en de groep als geheel voorop staan. Ook is het belangrijk dat de leerkrachten de gevraagde zorg kunnen bieden.

Wij hebben de zorgstructuur vastgelegd in ons zorgbeleid, en in ons Schoolondersteuningsplan (SOP) staat onze basis- en extra zorg beschreven. Ons onderwijs aan meer-begaafde leerlingen vindt in en buiten de groepen plaats en is vastgelegd in ons (hoog)begaafdheidsprotocol.

Handelingsgericht werken
In het kader van Passend Onderwijs hebben wij ons als scholen van CorDeo geschoold in handelingsgericht werken. Deze manier van werken helpt ons zo goed mogelijk, systematisch de onderwijsbehoefte van alle leerlingen in beeld te hebben en daar ons onderwijs op aan te sluiten.
Voor onze school houdt dit in dat we werken in een vaste zorgcyclus van 4 x 10 weken. Na elke periode volgt een gesprek met de intern begeleider over de geboden zorg op groeps- en individueel niveau. Daarin staan de vragen centraal: hebben we dit kind goed in beeld en sluit ons onderwijs aan bij zijn onderwijsbehoefte?
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het in kaart brengen van de behoefte van hun kind.

Interne begeleiding (IB) en Remedial teaching (RT)
Op GBS Fontanus wordt de zorg voor leerlingen verzorgd door een IB’er, Rianne Drost (ib@gbsfontanus.nl). Voor intensieve begeleiding zetten wij onze RT’er in, Rianne Rus (rt@gbsfontanus.nl). Naast de IB en de RT maken wij gebruik van onderwijsassistenten om extra zorg te kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben.